Gizlilik Sözleşmesi

TARİH 2019-03-22

                                                                                                 GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1- GENEL:

Bu sözleşme............................................................................... (bundan böyle kısaca firma olarak adlandırılacaktır) ile Suiza Diamonds Altın ve Elmas Sanayi Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanmıştır.  (Her ikisi de taraf ya da birlikte taraflar olarak adlandırılacaktır.)

 

2- TARAFLAR ve TEBLİGAT ADRESLERİ:

Firma:

Adres: 

İlgili Şahıs:

Telefon:

E-mail:

 

Suiza Diamonds Altın ve Elmas Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Abdi İpekçi caddesi No:15-5  34367 Nişantaşı İstanbul

İlgili Şahıs: 

Telefon:

E-mail:

 

3- Sözleşmenin Kapsamı: 

3.1 Genel

Taraflar, ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin gereğince yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklardır. Taraflar paylaşılan bilgilerin üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarılmayacağını taahhüt ederler.

3.2. Gizli bilginin Tanımı:
Gizli bilgi, tarafların arasındaki ticari ilişki esnasında diğer taraftan öğrenecekleri her türlü fikir, iş, metod, ilerleme, ticari sır, yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgilerdir.

3.3. Gizli bilginin korunması
Taraflar gizli bilgiyi,
3.3.1. gizlilik içinde korumayı,
3.3.2. herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi,
3.3.3. doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı,
3.3.4. kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi,
3.3.5. ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken çalışanlarına bu bilgiyi verebileceklerini
3.3.6. bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını uyaracaklarını,
3.3.7. çalışanlarının bu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

3.4. Diğer
3.4.1. Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa edilmesinin ifşa eden tarafa herhangi bir hak vermeyeceğini kabul eder.
3.4.2. Her bir taraf, diğerinin gizli bilgisinin değerli ticari sırları içerdiğini ve karşı tarafa ticari sırlarını vermek gibi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder.
3.4.3. Taraflardan hiçbiri, kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz ve ifşa edemez.
3.4.4. Taraflar görsel, sosyal ya da yazılı medya aracılığıyla ancak karşılıklı yazılı onay olursa birbirlerini referans olarak gösterebilirler.
3.4.5. Proje’de üçüncü şahısların görevlendirilmesi veya bu şahıslardan hizmet alınması, Taraflar’ın karşılıklı yazılı mutabakatına bağlıdır.
3.4.6. Bu sözleşme hükümlerinde yapılacak değişiklikler tarafların yazılı mutabakatına bağlıdır.
3.4.7. Bu anlaşmada yer alan hiçbir hüküm herhangi bir icada, buluşa veya böyle bir icadı, buluşu kapsayan herhangi bir patente, herhangi bir telif hakkına,
ticari markaya, ticari sırra açıkça veya zımnen herhangi bir lisans hakkının verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.
3.4.8. Bu anlaşma; bilgi alan tarafa sınai ve fikri mülkiyet hakkı (lisans, knowhow, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım vb.) ile ticari isim ya da ticari marka kullanma hakkı verildiği şeklinde yorumlanamaz.
3.4.9. Bu anlaşma bilgiyi alan taraf ve onların halefleri ile, yan kuruluşları, bağlı kuruluşları ve alt yüklenicileri içinde bağlayıcı olacaktır.

3.4.10. Taraflar, bu anlaşmadan doğan hak ve yükümlülüklerini diğer tarafın yazılı izni olmadan üçüncü bir şahsa devredemez. Tarafların isim değiştirmesi, başka bir şirket ile birleşmesi, devralınması ve ortak yapısının değişmesi halinde, müştereken ve müteselsilen sorumlulukları ‘birlikte ve aynen’ devam edecektir.
3.4.11. Bu anlaşma, taraflar arasında acentelik ve iş ortaklığı şeklinde yorumlanamaz.
3.4.12. Anlaşma hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması, anlaşmanın diğer hükümlerini de geçersiz hale getirmez. Taraflar geçersiz olan hüküm yerine geçebilecek bir hükmü karşılıklı görüşmeler ve iyi niyetle oluşturmak için çaba harcayacaklardır.
3.4.13. Bu Anlaşma kapsamında açıklanan Gizli Bilgilerde bulunan herhangi bir hata ya da eksiklik nedeniyle veya bu bilgilerin kullanılması sonucu, kullanan Tarafın cihaz, araç-gereçlerinde, personelinde ve/veya üçüncü şahıslarda meydana gelebilecek zarar ve hasar dolayısı ile açıklayan Taraf sorumlu tutulmayacaktır.


4.. GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER
4.1. Taraflardan herhangi birince gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden bilinen bilgiler,
4.2. Taraflardan herhangi birinin kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler,
4.3. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler, gizli bilgi tanımına girmezler.


5. GİZLİ BİLGİNİN İADESİ
Tüm gizli bilgiler taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da sözleşmenin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine derhal ait olduğu tarafa iade edilir.
Bu durumlarda bilgiyi alan Taraf, diğer Taraf’ça kendisine verilmiş olan tüm Gizli Bilgileri, bilginin sahibi olan Taraf’a iade edeceğini, Gizli Bilgiler’in kendisinde kalmış
olan kopyalarını derhal imha edip, imha ettiğine dair tutanağı bilginin sahibi olan Taraf’a teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder. Taraflar, söz konusu bilgiye vakıf olmuş çalışanlarını bu konuda uyaracaklarını, söz konusu bilgilerin kendisi ve çalışanları tarafından imha edilmemesi halinde bilginin sahibi olan Taraf’ın bu nedenle uğrayacağı doğrudan ya da dolaylı tüm zararlardan sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Taraflar arasında bu hususta ileride doğacak iş ilişkileri müzakere edilip uygulanacak ayrı bir sözleşmenin konusunu oluşturur.


6. İFŞAYA İZİN VERİLMESİ
Gizli bilgiler karşı tarafın yazılı izni ile ifşa edilebilir.


7. YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ
Bu anlaşmadaki yükümlülüklerinden herhangi birinin Firma veya Firma personelince ihlal edilmesi halinde, Suiza Diamonds, Firma’nın doğmuş ya da doğacak her türlü zararlarını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

8. DEVİR VE SÜRE
Bu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve taraflarca karşılıklı olarak uzatılmadığı sürece 1 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Ancak bu süreden önce de 30 günlük yazılı ihtarla sona erdirilebilir. Tarafların gizlilik yükümlülükleri bu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesini takiben 3 yıl süre ile yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devir konusu olamaz.


9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk hukuku
uygulanır.

 

10. İHTARLAR
Bu sözleşme gereğince çekilen tüm ihtarlar işbu sözleşmede belirtilen taraf adreslerine iadeli taahhütlü mektup yoluyla yapılabilir. Tarafların bu ihtarları aldığı tarih, ihtarların yapıldığı tarih olarak kabul edilir.

Yukarıdaki hususları teyiden, bu Anlaşma Tarafların yetkililerince ............................. tarihinde, 10 (on) Madde ve 2 (iki) nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu site Dayneks E-Ticaret Tarafından Hazırlanmıştır.